Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА Futureprojects.bg ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ОТ FUTURE PROJECTS ИНФОРМАЦИЯ Данни за организацията – ФЮЧЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД, ЕИК 202955790, седалище гр. София, ул. Димитър Манов 17, МОЛ – Милен Соколов , телефон за връзка: 087 731 3733. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Future Projects предоставя информация на потребителите/клиентите си посредством сайта futureprojects.bg Тези условия обвързват всички потребители.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /futureprojects.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. Информацията, която се намира на интернет страницата на / futureprojects.bg / не представлява правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог.
 4. Договорният език е български и английски.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда съдържанието на сайта.
 2.  Потребителят/клиентът има право да се информира допълнително, като се обади на посочения телефон за връзка
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА FUTURE PROJECTS
 1. FUTURE PROJECTS има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на futureprojects.bg
 2. FUTURE PROJECTS не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.
 3. FUTURE PROJECTS не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на FUTURE PROJECTS, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за компанията.
 4. FUTURE PROJECTS има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.
 5. FUTURE PROJECTS не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които КОМПАНИЯТА не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на КОМПАНИЯТА
 6. КОМПАНИЯТА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
IV. ЛИЧНИ ДАННИ
 1. КОМПАНИЯТА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. КОМПАНИЯТА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни.
 2. КОМПАНИЯТА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. КОМПАНИЯТА е длъжна да предостави информацията по силата на закона.
V. ИЗМЕНЕНИЯ
 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от КОМПАНИЯТА, която има право и да променя характеристиките на предоставяната информация и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. КОМПАНИЯТА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.
VI. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата futureprojects.bg на своя компютър.
 2. Сайтът Futureprojects.bg е собственост на КОМПАНИЯТА.
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на КОМПАНИЯТА, съобразно българското законодателство.
При неспазване на общите условия от страна futureprojects.bg, потребителите могат да се обърнат към: